แรงดูดแม่เหล็ก

 • – หน้านี้จะเป็นหน้ารวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับ แรงดูดของแม่เหล็กแรงสูงนีโอไดเมียม ซึ่งมิติข้อมูล จะมีดังนี้
  • – รูปแบบของการดูด
   • – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก ในแนวตั้งฉาก หมายถึง การวัดค่าแรงดูดจากการดึงแม่เหล็กที่ดูดกันอยู่ ออกจากกันในตั้งฉากกัน
   • แรงดูดแม่เหล็ก,แม่เหล็กแรงสูง

    แรงดูดแม่เหล็ก,แม่เหล็กแรงสูง

   • – แม่เหล็ก : แม่เหล็ก ในแนวสไลด์ หมายถึง การวัดค่าแรงดูดจากการดึงแม่เหล็กที่ดูดกันอยู่ออกจากกันในแนวนอน จะสามารถประยุกต์ใช้กรณีเช่น ติดแม่เหล็กไว้ที่ฝากผนัง และ อีกก้อนติดไว้ที่ฆ้อนไม้ จะคำนวณว่า ฆ้อนไม้ หนัก 1,000 กรัม จะสามารถติดอยู่ได้หรือไม่ ก็สามารถ ดูค่าแรงดูดจากตาราง แม่เหล็ก : แม่เหล็ก ในแนวสไลด์ โดยหาแม่เหล็กที่มีแรงดูด มากกว่า 1,000 กรัมขึ้นไป
   • – แม่เหล็ก : เหล็ก ในแนวตั้งฉาก
   • – แม่เหล็ก : เหล็ก ในแนวสไลด์
  • – ระยะการดูด
   • หมายถึงระยะห่างที่แม่เหล็กดูดกัน โดยจะใช้แผ่นอคริลิคในการจำลองระยะห่าง ทั้งนี้ แรงดูดอาจต่างกันเนื่องจากวัสดุที่คั่นกลางในแต่ละงาน และ แผ่นอะคริลิคที่ใช้ทดลอง มีค่าความคลาดเคลื่อน ในบางตำแหน่งด้วยเช่นกัน
 • หมายเหตุ : ค่าทั้งหมด เป็นค่าที่ทำการทดสอบจริง ค่าอาจคลาดเคลื่อนตามปัจจัยต่อไปนี้
  • มุมในการดึงทดสอบ
  • แม่เหล็กแต่ละก้อน ค่าอาจไม่เท่ากัน
แรงดึงระหว่าง แม่เหล็ก : แม่เหล็ก เฉลี่ยสูงสุดที่ทำให้หลุดจากกัน โดยประมาณ
แรงดูดที่ระยะแรงดูดรหัสแม่เหล็ก
 0 mm901 – 1,200 กรัมD1002 (10.31 N หรือ ประมาณ 1,051 กรัม)
1,201 – 1,500 กรัมD1003 (16.80 N หรือ ประมาณ 1,714 กรัม)
2,001 – 2,500 กรัมD1005 (22.21 N หรือ ประมาณ 2,266 กรัม)
2,501 – 3,000 กรัมD1503 (27.9 N หรือ ประมาณ 2,843 กรัม)
3,001 – 4,000 กรัมD2003 (30.45 N หรือ ประมาณ 3,107 กรัม)
 1 mm301 – 600 กรัมD1002 (5.22 N หรือ ประมาณ 533 กรัม)
601 – 900 กรัมD1003 (8.62 N หรือ ประมาณ 879 กรัม)
1,201 – 1,500 กรัมD1005 (13.08 N หรือ ประมาณ 1,334 กรัม)
1,501 – 2,000 กรัมD1503 (15.4 N หรือ ประมาณ 1,574 กรัม) , D2003 (17.9 N หรือ ประมาณ 1,827 กรัม)
2 mm301 – 600 กรัมD1002 (3.20 N หรือ ประมาณ 326 กรัม) , D1003 (5.26 N หรือ ประมาณ 537 กรัม)
601 – 900 กรัมD1005 (18.5 N หรือ ประมาณ 867 กรัม)
901 – 1,200 กรัมD1503 (10.7 N หรือ ประมาณ 1,095 กรัม) 
1,201 – 1,500 กรัมD2003 (13.14 N หรือ ประมาณ 1,341 กรัม)
3 mm0 – 300 กรัมD1002 (2.35 N หรือ ประมาณ 240 กรัม)
301 – 600 กรัมD1003 (3.56 N หรือ ประมาณ 363 กรัม)
601 – 900 กรัมD1005 (5.94 N หรือ ประมาณ 606 กรัม)
  901 – 1,200 กรัมD1503 (10.7 N หรือ ประมาณ 1,095 กรัม)D2003 (11.13 N หรือ ประมาณ 1,136 กรัม)
4 mm0 – 300 กรัมD1002 (1.99 N หรือ ประมาณ 203 กรัม)D1003 (2.17 N หรือ ประมาณ 221 กรัม)
301 – 600 กรัมD1005 (3.83 N หรือ ประมาณ 390 กรัม)
 601 – 900 กรัม D1503 (6.4 N หรือ ประมาณ 651 กรัม) , D2003 (8.1 N หรือ ประมาณ 827 กรัม)
5 mm0 – 300 กรัมD1002 (1.58 N หรือ ประมาณ 161 กรัม)
301 – 600 กรัมD1005 (3.65 N หรือ ประมาณ 372 กรัม) , D1503 (5.00 N หรือ ประมาณ 505 กรัม)
601 – 900 กรัมD2003 (6.58 N หรือ ประมาณ 671 กรัม)
6 mm
7 mm
  8 mm
 9 mm
10 mm